alimentatie.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Alimentatie - echtscheiding vast tarief
Alimentatieberekening € 349,--
 
Samen scheiden?
 
Ook overige familierechtkwesties

Voor info zie: www.familierechtadvocaat.nl

Moene Vukovic Advocaten Mediators
(Den Haag-Leidschenveen)
tel: 070-3272222
 
Laatste artikelen

 

In 2013 zal de rekenwijze voor kinderalimentatie zal wijzigen.

De grootste wijzigingen zullen met ingang van 1 april a.s. plaatsvinden (en zullen gelden voor verzoeken die na 1 april 2013 worden ingediend) en één deel zal al per 1 januari a.s. van kracht zijn.

Met ingang van 1 januari a.s. wordt het kindgebonden budget, dat een alimentatiegerechtigde ontvangt, beschouwd als een tegemoetkoming in de behoefte van kinderen.

Het kindgebonden budget vermindert dus de kosten van de kinderen.

De nieuwe systematiek kan er dus toe leiden dat de kosten van de kinderen lager worden. 

Omdat pas medio november bekend is geworden dat met ingang van 1 januari a.s. met deze nieuwe systematiek gewerkt zal worden, is nog niet duidelijk of rechters ook al in lopende zaken de gewijzigde regelgeving zullen gaan volgen. Dat is afwachten. 

Per 1 april a.s. zullen dus de grootste wijzigingen plaatsvinden. 

In een kort stappenplan laat ik zien hoe de berekening van kinderalimentatie er dan uit ziet: 

 1. Wat is de behoefte van de kinderen?
  Op basis van het netto besteedbaar gezinsinkomen en de Nibud tabel wordt allereerst  het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen berekend (gelijk aan voorheen). 
  Vervolgens wordt het kindgebonden budget dat de (hoofd)verzorgende ouder na scheiding ontvangt van het eigen aandeel afgetrokken.  
 2. Wat is de zorgkorting voor de niet (hoofd)verzorgende ouder?
  Standaard wordt met een zorgkorting van 15% voor de de niet-(hoofd)verzorgende ouder gerekend (uitgaande van een contactregeling van een weekend in de veertien dagen en drie weken vakantie). De zorgkorting lijkt maximaal te kunnen stijgen tot maximaal 35%.   
 3. Wat is de draagkracht van ieder der ouders?
  Aan de hand van een tabel en het netto besteedbaar inkomen van beide ouders afzonderlijk wordt de draagkracht van iedere ouder per kind berekend.
 4. a. Is de draagkracht van de ouders genoeg om de behoefte van de kinderen te dekken?

  Ja: de behoefte van een kind wordt naar draagkracht van de ouders omgeslagen, waarna de zorgkorting de bijdrage verminderd. Let wel: de vermindering van de zorgkorting mag er niet toe leiden dat de kosten van een kind niet meer worden gedekt!

  Nee: er wordt geen rekening gehouden met de zorgkorting en ieder der ouders draagt bij wat zijn/haar draakracht toelaat.

 5. Aanvaardbaarheidstoets
  Onder bijzondere omstandigheden kan een ouder  zich op het standpunt stellen dat de berekening voor hem/haar tot een onaanvaardbare uitkomst leidt. bijvoorbeeld omdat degene op een schuld die ontstaan is uit het huwelijk moet aflossen. Dan kan de draagkracht door de rechter op een lager bedrag worden bepaald.


  ZIE VOOR DE ONDERLIGGENDE DOCUMENTEN: http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/sector-familie-en-jeugdrecht/Pages/Werkgroep-Alimentatienormen.aspx  en 
  PDF Nieuwe richtlijn kinderalimentatie april 2013 (pdf, 53 kB)
   Toelichting op het voorstel tot wijziging rapport alimentatienormen(pdf, 508 kB)
   Behoeftetabel (pdf, 474 kB)
   Draagkrachttabel (pdf, 126 kB)
   Vragen en antwoorden draagkracht en aanvaardbaarheidstoets (pdf, 159 kB)  

Moene Vukovic Advocaten Mediators

Reacties
Indexering alimentatie per 1 januari 2013
 
Alimentatie wordt per 1 januari 2013 op grond van de wet geindexeerd met 1,7 %.
Lees meer...
Indexering alimentatie per 1 januari 2012
 
Alimentatie wordt per 1 januari 2012 op grond van de wet geindexeerd met 1,3 %.
Lees meer...   (5 reacties)
Tremarapport: Bijlage II 2011
 
 
Wijzigingen zijn 
- de wijzigingen in de Wet Werk en Bijstand per 1 januari 2011. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de Wet inkomensaanvulling 2005. Door deze wet veranderen de bedragen van de uitkeringen die zijn afgeleid van het netto minimumloon en vindt een aanpassing in de berekening van het vakantiegeld plaats;

- de wijziging van de belastingtarieven, de heffingskortingen en overige aftrekposten;

- de wijziging van het verplicht eigen risico bij de premie ZVW (thans € 170,- / voorheen € 165,-);

- de wijziging van de fiscale bijtelling inkomensafhankelijke bijdrage ZVW (thans 7,75% en 5,65% / voorheen 7,05% en 4,95%) en het maximaal bijdrageloon (thans € 33.427,- / voorheen € 33.189,-). De door de werkgever/uitkeringsinstantie afgedragen inkomensafhankelijke bijdrage ZVW is in het brutomodel thans na post 119 opgenomen en niet langer als last onder post 124;

- de wijziging van de gemiddelde basishuur (thans € 210,- / voorheen 207,-).

Lees meer...
Alimentatieverplichtingen aftrekbaar in box 3 (2006-2009)
 
 
Uitspraak Hoge Raad
De Hoge Raad heeft beslist dat de waarde van de alimentatieverplichtingen in 2006 in box 3 mocht worden afgetrokken. De wettelijke regeling van de vermogensbelasting is in 2001 niet overgenomen in de inkomstenbelasting. Daarom kan op de oude vermogensbelasting geen beroep meer worden gedaan.
De aftrekmogelijkheid geldt niet alleen voor de alimentatie voor de voormalige echtgenote, maar ook voor de verplichting om maandelijks alimentatie te betalen voor de kinderen uit hun huwelijk.

Gevolg van de uitspraak
De gevolgen van het arrest zijn beperkt omdat door de wetswijziging per 30 december 2009 alimentatieverplichtingen jegens een voormalige echtgenoot vanaf eind 2009 niet meer aftrekbaar zijn in box 3. Voor kinderalimentatie is de wet echter niet gewijzigd.
 
Zie de link voor de volledige tekst!
Lees meer...   (1 reactie)
Alimentatie wordt per 1 januari 2011 op grond van de wet geindexeerd met 0,9 %.
Lees meer...   (2 reacties)
Tremarapport: Bijlage II 2010
 
De bijlage, behorend bij het Tremarapport, is aangepast
 
De aanpassingen hebben met name betrekking op de volgende punten:
 
In deze versie van de bijlage (januari 2010) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen houden volgens deze bijlage onder meer verband met (bron: zie deze bijlage):
 
-     de wijzigingen in de Wet Werk en Bijstand per 1 januari 2010. 
Deze wijzigingen zijn  het gevolg van de Wet inkomensaanvulling 2005. Door deze wet veranderen de bedragen van de uitkeringen die zijn afgeleid van het netto minimumloon en vindt een aanpassing in de berekening van het vakantiegeld plaats;
  
- de wijziging van de belastingtarieven, de heffingskortingen en overige aftrekposten;
  
- de wijziging van het minimumbedrag dat recht geeft op aftrek van uitgaven voor kosten van levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar (thans € 136,-- / voorheen € 137,- per kind per maand);   
  
- de wijziging van het verplicht eigen risico bij de premie ZVW, thans € 165,- / voorheen € 155,-;
 
- de wijziging van de fiscale bijtelling inkomensafhankelijke bijdrage ZVW (thans 7,05% en 4,95% / voorheen 6,9% en 4,8%) en het maximaal bijdrageloon (thans € 33.189,- / voorheen € 32.369,-);
  
- de wijziging van het percentage van de MKB-winstvrijstelling (thans 12% / voorheen 10,5%);
  
- wijziging van het belaste en onbelaste deel van de vakantiebonnen in resp. 99% en 1% / voorheen resp. 97,5% en 2,5%.

 

 

   

Zie: http://www.familierechtadvocaat.nl/index_bestanden/alimentatie.htm onderaan voor het geldende Tremarapport met bijlagen.
Lees meer...
Indexering alimentatie per 1 januari 2010
 
Alimentatie wordt per 1 januari 2010 op grond van de wet geindexeerd met 2,3 %.
Lees meer...   (17 reacties)
Wijziging methode van berekening kinderalimentatie
 
Medio juli is het nieuwe Tremarapport alimentatienormen versie 2009 gepubliceerd. In dit nieuwe rapport is een groot aantal wijzigingen doorgevoerd.
Er wordt een afwijkende methode voor berekening van kinderalimentatie wordt aanbevolen.

 

De werkgroep alimentatienormen beveelt thans een van de gangbare draagkrachtberekening afwijkende methode aan, waarbij met minder lasten rekening wordt gehouden, en daarbij (ook bij de bruto methode) een draagkrachtpercentage wordt gehanteerd van 70% in plaats van 60%.

De werkgroep alimentatienormen beveelt de onmiddellijke werking aan met ingang van de datum van publicatie van de nieuwe regel.

 

De achterliggende gedachte is dat voorheen het draagkrachtloos inkomen van de onderhoudsplichtige ouder, meestal de vader, werd beschermd door het in aanmerking nemen van diverse lasten, met als gevolg dat er in veel gevallen weinig ruimte overblijft om kinderalimentatie te betalen. Daarvan is dan weer de consequentie dat de verzorgende ouder, meestal de moeder die doorgaans weinig inkomen heeft, degene is die in alle kosten van de kinderen zal moeten voorzien, hetgeen als onrechtvaardig en in ieder geval als onbevredigend wordt ervaren. De werkgroep acht het van belang dat ouders (ook na hun uiteengaan) financieel verantwoordelijk blijven voor de kinderen en dat kinderalimentatie een hoge prioriteit heeft.

 

Bij het bepalen van de draagkracht in het kader van kinderalimentatie wordt thans alleen rekening gehouden met de noodzakelijke lasten; daartoe worden slechts die lasten gerekend, welke ten opzichte van het onderhoudsgerechtigde kind in ieder geval als redelijke uitgaven kunnen worden beschouwd. Als voorbeeld wordt in het Tremarapport genoemd:

 

-          Huwelijkse schulden: omdat beide ouders veelal hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de huwelijkse schulden zal de praktijk zijn dat schuldeisers (doorgaans financiële instellingen) uiteindelijk toch verhaal zoeken op de onderhoudsplichtige ouder. Het verdient daarom de voorkeur om volledig rekening te houden met de aflossing op de huwelijkse schulden.

-          Kosten omgangsregeling: in beginsel wordt alleen rekening gehouden met de aan de omgangsregeling verbonden verblijfskosten, tenzij bijzondere omstandigheden worden gesteld en aannemelijk gemaakt op grond waarvan het redelijk is om tevens rekening te houden met een bedrag aan reiskosten.

-          Werkelijke verwervingskosten: voor zover redelijk, dient met de werkelijke en aangetoonde verwervingskosten rekening te worden gehouden.

-          Woonlasten: in beginsel wordt rekening gehouden met de volledige, voor zover redelijke, woonlast (In het geval dat de onderhoudsplichtige met een nieuwe partner samenwoont, dient rekening te worden gehouden met de helft van de totale woonlast, tenzij aangetoond wordt dat van de partner niet gevergd kan worden een zodanige bijdrage in deze woonlasten te leveren).

 

Verder staat in het Tremarapport genoemd: “Met de meeste, bij de vaststelling van partneralimentatie te accepteren overige lasten (waaronder herinrichting en advocaatkosten), wordt echter geen rekening gehouden.”

Moene Vukovic Advocaten

 

 

 

Lees meer...   (19 reacties)
Indexering alimentatie per 1 januari 2009
 
Alimentatie wordt per 1 januari 2009 op grond van de wet geindexeerd met 3,9 %.
Lees meer...   (4 reacties)
Wat als je ex samenwoont en je betaalt partneralimentatie
 
Stel, je komt er achter dat je ex al een tijd samenwoont met een nieuwe partner.
In de tussentijd heb je wel partneralimentatie voldaan.
 
Op grond van de wet eindigt de alimentatie aan een expartner vanaf het moment dat deze samenleeft met een ander als waren zij gehuwd (danwel is getrouwd /geregistreerd partnerschap is aangegaan)
 
Allereerst moet je dus kunnen aantonen dat je ex samenwoont met een ander. M.a.w. wanneer je ex ontkent samen te wonen zal je bijv. met detective rapporten bewijs moeten verzamelen dat je ex wel degelijk samenwoont (alsof getrouwd).
 
Vindt de rechter dat je in dat bewijs bent geslaagd, dan eindigt de (partner)alimentatieplicht vanaf het moment dat je hebt kunnen aantonen dat zij samenwonen als ware gehuwd.
 
Volgens de Hoge Raad "Indien de rechter tot het oordeel komt dat de in art. 1:160 bedoelde wederpartij vanaf een bepaalde datum - in dit geval 1 februari 2004 - samenleeft met een ander als waren zij gehuwd, eindigt de verplichting van de gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen met ingang van die datum en heeft de rechter niet de vrijheid een andere datum vast te stellen als datum vanaf welke geen levensonderhoud meer verschuldigd is.
Lees meer...   (279 reacties)
Alimentie indexering 2008
 
Per 1 januari 2008 wordt de alimentatie geindexeerd met 2,2 %.
 
Het percentage van 2,2 % geldt automatisch voor alle alimentaties, of ze nu door de rechter zijn vastgesteld of door partijen zelf zijn afgesproken.
 
Percentages vanaf 2000:
01-01-2000    2,5%
01-01-2001    3,3%
01-01-2002    4,6%
01-01-2003    3,9%
01-01-2004    2,5%
01-01-2005    1,1%
01-01-2006    0,9%
01-01-2007    1,8%
01-01-2008    2,2 %
 
 
Lees meer...   (2 reacties)
Ontzeggen van partneralimentatie wegens niet financiële factoren
 
Op grond van het burgerlijk wetboek is het mogelijk partneralimentatie te ontzeggen, te matigen of te beeindigen wegens niet financiële factoren.
 
De Hoge Raad heeft al in 1978 aangegeven dat er geen plaats voor partneralimentatie is, in het geval dat de vrouw de dochter van partijen opzettelijk van het leven had beroofd.

In 2000 leidde het langdurig telefonisch lastigvallen tot beëindiging van de alimentatie.
 
Het gerechtshof in Den Haag oordeelde in 2005 dat lichamelijke mishandeling reden was om de te betalen alimentatie te beëindigen.
 
In augustus 2006 heeft de rechtbank Zutphen geoordeeld dat het feit dat de vrouw tijdens de echtscheidingsprocedure de man beschuldigde van onder andere het plegen van ontucht met haar zoon ertoe leidde dat er geen partneralimentatie werd toegekend.
In deze situatie had de vrouw aangifte gedaan bij de politie, maar het Openbaar Ministerie had de zaak geseponeerd. De vrouw had daarover geklaagd bij het hof, maar het hof had het klaagschrift ongegrond verklaard, omdat er onvoldoende bewijs voorhanden was. Hiernaast ontbraken ondubbelzinnige fysieke indicaties die geuitte vermoeden van misbruik ondersteunden.
 
Duidelijk moet zijn dat dus van geval tot geval bekeken moeten worden of ontzegging van partneralimentatie wegens niet financiële factoren al of niet niet aan de orde kan zijn. 
De feiten en omstandigheden zijn doorslaggevend.
Lees meer...   (2 reacties)
Aftrekbaarheid van kinderalimentatie: wijziging per 1-1-2007
 
Met ingang van 1 januari 2007 is de aftrekbaarheid van kinderalimentatie gewijzigd!
 
Als je kinderalimentatie betaalt, kwam je tot 1 januari 2007 voor aftrek levensonderhoud kinderen in de aangifte inkomstenbelasting in aanmerking, mits je tenminste € 386,- per kind per kwartaal betaalde Dit betekende praktisch dat de alimentatie ten minste  € 129,- per maand bedraagt. 
  
Met ingang van 1 januari 2007 is dit bedrag verhoogd tot minimaal € 393,- per kind per kwartaal aan kinderalimentatie.  
 
Je komt vanaf 1 januari 2007 dus in aanmerking voor aftrek levensonderhoud kinderen in de aangifte inkomstenbelasting , wanneer je ten minste € 131,- per maand aan kinderalimentatie betaalt!!
  
Lees meer...   (5 reacties)
Hoogte kinderbijslag vanaf 1 januari 2007
 
Vanaf 1 januari 2007 gelden in de kinderbijslag de volgende bedragen per kind per kwartaal.
 
I. Kinderen geboren vóór 1 januari 1995 of die na 1 oktober 1994 6 of 12 jaar zijn geworden:
 
6 t/m 11 jaar       
12 t/m 17 jaar
Gezinnen met:
 
 
1 kind
€ 227,58
€ 267,74
2 kinderen
€ 255,93
€ 301,09
3 kinderen
€ 265,37
€ 312,20
4 kinderen
€ 286,14
€ 336,63
5 kinderen
€ 298,59
€ 351,28
6 kinderen 
€ 306,90
€ 361,06
 
II.  Voor kinderen geboren op of na 1 januari 1995 gelden de volgende bedragen:
0-6 jaar
€ 187,42
6-12 jaar
€ 227,58
12-18 jaar
€ 267,74

Bron: www.szw.nl

Lees meer...   (4 reacties)
Indexering alimentatie 2007

Per 1 januari 2007 dient alimentatie met 1,8 % te worden geindexeerd.
Het percentage van 1,8 % geldt automatisch voor alle alimentaties, of ze nu door de rechter zijn vastgesteld of door partijen zelf zijn afgesproken !!
Voor nadere informatie kunt u zich richten tot mr. drs. Karin Moene: info@familierechtadvocaat.nl
 
Lees meer...   (4 reacties)
Beëindiging geregistreerd partnerschap en duur van alimentatie
 
De wet verplicht bij geregisteerd partnerschap een overeenkomst voor de beëindiging daarvan op te stellen.
Ondanks dat u het samen over alles eens bent, moet u die overeenkomst opstellen.
De wet stelt dat in de overeenkomst in ieder geval opgenomen moet zijn:
 • de uitkering tot levensonderhoud van de geregistreerde partner die niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft, noch zich in redelijkheid kan verwerven;
 • wie gebruik zal maken van de woonruimte waar de partners gezamenlijk in woonden;
 • de verdeling van enige gemeenschap waarin de partners de registratie zijn aangegaan danwel de verrekening;
 • de verevening of verrekening van de pensioenrechten.
Bereikt u geen overeenstemming over deze zaken, dan moet u alsnog naar de rechter.
 
Wanneer u er samen kunt uitkomen, let u er dan goed op dat in de overeenkomst moet worden opgenomen hoe lang die alimentatieplicht duurt.
Omdat u namelijk de alimentatie niet opgelegd krijgt door de rechter, zijn  de wettelijke bepalingen over de duur van partneralimentatie bij een huwelijksontbinding niet van overeenkomstige toepassing.  Hierdoor ontstaat in beginsel een in tijdsduur ongelimiteerde alimentatieplicht bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap !
Dat is vast niet uw bedoeling!
 
Meer info: Karin Moene
Lees meer...   (3 reacties)
Betaalt u alimentatie en is de alimentatiebeslissing op 1 juli 1994 of daarna gegeven??
Let dan op: uw alimentatie eindigt van rechtswege op het moment dat 12 jaren zijn verstreken vanaf het moment van inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente (tenzij in een convenant anders is overeengekomen)

Uw ex kan deze van rechtswege beëindiging wellicht voorkomen door drie maanden vóórdat 3 maanden sinds de beëindiging van de alimentatie zijn verstreken een verzoek bij de rechtbank in te dienen. Omdat dit een fatale termijn is, is het voor u wellicht verstandig om die drie maanden alimentatie door te betalen en geen slapende honden wakker te maken!
Wanneer uw ex toch tijdig een verzoek bij de rechtbank indient, zal zij moeten aantonen dat sprake is van een belangrijke wijziging van levensniveau door het verschil in inkomen voor en na afloop van de termijn van 12 jaar. De rechter houdt dan rekening met uw persoonlijke omstandigheden en die van uw ex. Waaraan moet u denken: kan uw ex in haar eigen levensonderhoud voorzien, zijn er kinderen tijdens het huwelijk geboren, kan uw ex (meer) werken, hoe oud bent u beiden, wat zijn de kansen van uw ex op de arbeidsmarkt, wat is gezondheid van ex etc. 
De rechter zal slechts bij uitzondering een verlenging van deze 12-jaarstermijn laten plaatsvinden.
Meer info: Karin Moene
Lees meer...
Ontvangt u alimentatie en is alimentatiebeslissing op 1 juli 1994 of daarna gegeven??
Let dan op: uw alimentatie eindigt van rechtswege op het moment dat 12 jaren zijn verstreken vanaf het moment van inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente (tenzij in een convenant anders is overeengekomen)

U kunt dit wellicht voorkomen door drie maanden vóórdat 3 maanden sinds de beëindiging van de alimentatie zijn verstreken een verzoek bij de rechtbank in te dienen. Dit is een fatale termijn!!
U zal dan moeten aantonen dat sprake is van een belangrijke wijziging van levensniveau door het verschil in inkomen voor en na afloop van de termijn van 12 jaar. De rechter houdt daarnaast rekening met uw persoonlijke omstandigheden en die van uw ex. Waaraan moet u denken: kan u in uw eigen levensonderhoud voorzien, zijn er kinderen tijdens het huwelijk geboren, kan u (meer) werken, hoe oud bent u, wat zijn uw kansen op de arbeidsmarkt, wat is uw gezondheid etc.  
Omdat u sinds 1994 weet (of”hoort te weten) dat de alimentatie van rechtswege eindigt, heeft u al die jaren de tijd gehad om ervoor te zorgen dat u in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien. Slechts bij uitzondering zal dus een verlenging van deze 12-jaarstermijn kan plaatsvinden.
Meer info: Karin Moene
www.familierechtadvocaat.nl (Den Haag-Leidschenveen)
Lees meer...   (2 reacties)
Wat kan je doen als de partneralimentatie niet wordt betaald?
 
Er zijn vier situaties denkbaar:
 
1. De partneralimentatie staat in de uitspraak van de rechter
Wanneer de partneralimentatie in de uitspraak van de rechter staat opgenomen, dan kunt u contact opnemen met een advocaat, die uw ex aanschrijft en sommeert de alimentatie te betalen. Wanneer de alimentatie dan nog steeds niet wordt voldaan, dan kan een deurwaarder opdracht gegeven worden om de alimentatie te innen.
 
2. De partneralimentatie staat niet in de uitspraak van de rechter maar is opgenomen in het echtscheidingsconvenant / scheidingsconvenant, en dat convenant is opgenomen in de uitspraak van de rechter
Wanneer de rechter in de uitspraak het convenant heeft overgenomen (dan zit het convenant aan de uitspraak geniet en de rechter zegt in zijn uitspraak dat hij het convenant opneemt), dan kunt u contact opnemen met een advocaat, die uw ex aanschrijft en sommeert de alimentatie te betalen. Wanneer de alimentatie dan nog steeds niet wordt voldaan, dan kan een deurwaarder opdracht gegeven worden om de alimentatie te innen.
 
3. De partneralimentatie staat niet in de uitspraak van de rechter en is opgenomen in het echtscheidingsconvenant / scheidingsconvenant
In het geval dat de afspraak tot het betalen van de partneralimentatie is opgenomen in een convenant, dat niet door de rechter opgenomen is in de uitspraak, dan kunt u het beste contact opnemen met een advocaat, die uw ex aanschrijft en sommeert de overeengekomen alimentatie te betalen.  Weigert uw ex, dan zal via de rechter de betaling afgedwongen moeten worden.
 
4. De partneralimentatie staat niet in de uitspraak van de rechter en is ook niet opgenomen in het echtscheidingsconvenant / scheidingsconvenant
In het geval dat de afspraak tot het betalen van de partneralimentatie mondeling is overeengekomen, dan moet bepaald worden of u kunt bewijzen hoe hoog die alimentatie is. Meestal lukt dat omdat de alimentatie per bank/giro wordt overgemaakt. U kunt i zo een geval het beste contact opnemen met een advocaat, die uw ex aanschrijft en sommeert de mondeling overeengekomen alimentatie te betalen.  Weigert uw ex, dan zal via de rechter de betaling afgedwongen moeten worden en de alimentatie officieel vastgesteld moeten worden,
 
 
Lees meer...   (23 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl